WIERZE UFAM MIŁUJĘ

„W KAŻDEJ CHWILI MEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ” — ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

 • Słowo Boże na dziś

 • NIC TAK NIE JEST POTRZEBNE CZŁOWIEKOWI JAK MIŁOSIERDZIE BOŻE – św. Jan Paweł II

 • Okaż mi Boże Miłosierdzie

 • JEZU UFAM TOBIE W RADOŚCI, JEZU UFAM TOBIE W SMUTKU, W OGÓLE JEZU UFAM TOBIE.

 • Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.

 • Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • WIELKI POST

 • Rozważanie Drogi Krzyżowej

 • Historia obrazu Jezusa Miłosiernego

 • WIARA TO NIE NAUKA. WIARA TO DARMO DANA ŁASKA. KTO JEJ NIE MA, TEGO DUSZA WYJE Z BÓLU SZUKAJĄC NAUKOWEGO UZASADNIENIA; ZA LUB PRZECIW.

 • Nie wstydź się Jezusa

 • SŁOWO BOŻE

 • Tak mówi Amen

 • Książki (e-book)

 • TV TRWAM

 • NIEPOKALANÓW

 • BIBLIOTEKA W INTERNECIE

 • MODLITWA SERCA

 • DOBRE MEDIA

 • Biblioteki cyfrowe

 • Religia

 • Filmy religijne

 • Muzyka religijna

 • Portal DEON.PL

 • Polonia Christiana

 • Muzyka

 • Dobre uczynki w sieci

 • OJCIEC PIO

 • Św. FAUSTYNA

 • Jan Paweł II

 • Ks. Piotr Pawlukiewicz

 • Matka Boża Ostrobramska

 • Moje Wilno i Wileńszczyzna

 • Pielgrzymka Suwałki – Wilno

 • Zespół Turgielanka

 • Polacy na Syberii

 • SYLWETKI

 • ŚWIADECTWA

 • bEZ sLOGANU2‏

 • Teologia dla prostaczków

 • Wspomnienia

 • Moja mała Ojczyzna

 • Zofia Kossak

 • Edith Piaf

 • Podróże

 • Czasopisma

 • Zdrowie i kondyncja

 • Znalezione w sieci

 • Nieokrzesane myśli

 • W KAŻDEJ CHWILI MOJEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ.

 • Prezydent Lech Kaczyński

 • Tylko przestańmy mówić: ten kraj, w tym kraju, tutaj, ci ludzie. Zacznijmy mówić tak, jak Pan Bóg przykazał, jak o matce: Ojczyzno ma, moja, kochana, poraniona, więc tym bardziej kochana. Moja, to znaczy taka, którą się kocha, którą się po rękach całuje, przed którą się klęka, której się służy, której się z czcią opowiada, której się nie okrada, dla której się pracuje, dla której się cierpi i umiera, jak trzeba. To nie inni mają tak zrobić, to nie oni, tam na górze, ale my. Inaczej na nic wszystko. Na nic ta rana i na nic te ofiary. Nasza Ojczyzna mocno krwawi i ból nie ustaje w naszych sercach, ale zapewniamy pachołków Moskwy i Berlina, i tych, co służą „mamonie” – jeszcze nie zginęła, póki my żyjemy. Póki pracujemy dla dobra naszej Ojczyzny. Póki kochamy i pamiętamy.

 • PODRÓŻE

 • Pociąga mnie wiedza, ale tylko ta, która jest drogą. Wiedza jest czymś wspaniałym, ale nie jest najważniejsza. W życiu człowieka najważniejszym jest miłość – prof. Anna Świderkówna

 • Tagi wpisów

 • Cytat na dziś

  Dostęp do internetu ujawnia niewyobrażalne pokłady ludzkiej głupoty.

Archive for the ‘Religia’ Category

O.Augustyn Pelanowski-Błędy są potrzebne

Posted by tadeo w dniu 12 Styczeń 2012

Posted in Filmy religijne, Religia | Leave a Comment »

Spotkanie z egzorcystą- ks. Piotr Glas

Posted by tadeo w dniu 12 Styczeń 2012

Konferencja ks. Piotra Glasa, egzorcysty pracującego w Anglii, o pracy księży egzorcystów i o egzorcyzmach, o wpływie szatana na współczesny świat i ludzi. Rejestracja video: 29 lipca 2011 rok, rekolekcje Ruchu Czystych Serc, Gródek nad Dunajcem. Realizacja: ks. Sławomir Kostrzewa http://www.rcs.org.pl http://www.milujciesie.org.pl

Posted in Filmy i slajdy, Filmy religijne, Religia | Leave a Comment »

Opętanie – o. Marek Dettlaff

Posted by tadeo w dniu 12 Styczeń 2012

O tym, czym jest opętanie, opowiada o. Marek Dettlaff OFM Conv egzorcysta.

Posted in Filmy i slajdy, Filmy religijne, Religia | Leave a Comment »

Wzrastanie w swietosci o. Fabian Blaszkiewicz

Posted by tadeo w dniu 9 Styczeń 2012

http://www.duszpasterstwotalent.pl/mp3-fabian-blaszkiewicz/

Posted in Religia | 1 Comment »

Byt a prawda, dobro i piękno. Problematyka zła i wartości

Posted by tadeo w dniu 9 Styczeń 2012

Wstęp do Metafizyki – z największym polskim filozofem O. prof. Mieczysławem Albertem Krąpcem – rozmawia ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB 
za: Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej.

Posted in Filmy religijne, Religia | Leave a Comment »

Czego boi sie szatan

Posted by tadeo w dniu 3 Styczeń 2012

Rozmowy z niektórymi egzorcystami.

Diabeł – opętanie przez złego.

Program stara się przedstawić opis złego ducha, jego pochodzenie i występowanie w świecie, od czasu kuszenia Adama i Ewy w raju, po współczesność. Najlepsi specjaliści w tej tematyce mówią o jego mocy i taktyce, celach i ograniczeniach. Opisują, jak szatan działa przez pokusy, dręczenie, porażenie, omotanie i opętanie. Widzowie dowiedzą się, kim są jego ulubione ofiary, poznają jego przewrotność oraz przekonają się, kto może wpaść w jego sidła. Dokument przedstawia świat spirytyzmu, tarot, astrologię, satanizm i inne formy okultyzmu.

 

Przeczytaj także: ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII

Posted in Filmy religijne, Religia | Leave a Comment »

Gdzie Jest Twoje Serce – dr Bohumir Żiwczak ”Znajdź ponownie swoje serce ”.

Posted by tadeo w dniu 1 Styczeń 2012

Konferencje dla mężczyzn „Znajdź ponownie swoje serce” 18-20 listopada 2011 http://mezczyzni.net

cz. 1 –  Gdzie Jest Twoje Serce – http://gloria.tv/?media=233497

cz. 2 – Czy Bóg ma Serce – http://gloria.tv/?media=233561

cz.3 – Żyć w wolności cz.1  – http://gloria.tv/?media=233578

cz.4 – Żyć w wolności cz.2 – http://gloria.tv/?media=233507

Konferencje dla mężczyzn: „Znajdź ponownie swoje serce” 18-20 listopada 2011. Weekend dla mężczyzn poprowadził dr Bohumir Żiwczak. Dorastał w czasach reżimu komunistycznego na Słowacji, potajemnie praktykując swoją wiarę katolicką jako nastolatek. Gdy komunizm upadł w 1989 r. Bohusz i jego żona Alena rozpoczęli pracę jako liderzy świeccy, przyczyniając się do budowania „Rzeki Życia” – wspólnoty misyjnej. Współpracuje z redemptorystami i silną siecią wspólnot w byłych krajach komunistycznych w których przeprowadzał misje parafialne, szkoły ewangelizacji, głosił Ewangelię na całej Słowacji, Polsce, Łotwie, Litwie, Rumunii, Kazachstanie.
Bohusz służy jako koordynator krajowy Renewal Ministeries dla Kazachstanu, a także uczy duchowości na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku jako członek Departamentu Misji Bohus i jego żona mieszkają w Podolińcu wraz z czworgiem dzieci.
http://mezczyzni.net

Posted in Filmy religijne, Religia | Leave a Comment »

Pol­skie wi­gi­lie

Posted by tadeo w dniu 29 Grudzień 2011

W Pol­sce Wi­gi­lia przez wie­ki by­ła dniem szcze­gól­nym, uro­czy­stym jak ma­ło któ­ry w ro­ku. Uświę­co­nym tra­dy­cją wy­ba­cza­nia so­bie wza­jem­nych ura­zów, dzie­le­niem się opłat­kiem, cza­sem spę­dza­nym ra­zem, wspól­nym śpie­wem ko­lęd, „wy­pra­wą” na Pa­ster­kę – czę­sto pie­szo, przez śnież­ne za­spy (bo i zi­my by­wa­ły tę­gie), zwy­kle ca­ły­mi ro­dzi­na­mi. Pre­zen­ty, otocz­ka ma­te­rial­na by­ły mniej waż­ne. Waż­ne by­ło za­cho­wa­nie tra­dy­cji, przy­po­mnie­nie, że tej no­cy na świat zstą­pił Bóg. 

Dziś, „po­stę­po­we” me­dia lan­su­ją wy­jaz­dy na świę­ta pod pal­my – po­ka­zu­jąc przy­kła­dy „gwiazd”, któ­re za­pew­nia­ją, że naj­lep­szą Wi­gi­lię spę­dza się na Ka­ra­ibach czy w Taj­lan­dii (a w wer­sji dla mniej za­moż­nych w Egip­cie) prze­gry­za­jąc kre­wet­ki al­bo „na zim­no” – po­pi­ja­jąc grzań­ca po ca­łym dniu sza­leństw na nar­ciar­skim sto­ku; kie­dy ze­wsząd sły­szy­my, że naj­waż­niej­sze są od­po­wied­nio eks­klu­zyw­ne pre­zen­ty, ele­ganc­ki stół (broń Bo­że z bia­łym ob­ru­sem i sia­nem pod nim – toż to ta­kie „drob­no­miesz­czań­skie”), już nikt nie mó­wi, jak świę­ty był ten wie­czór, ile trze­ba by­ło od­wa­gi, sil­nej wo­li i de­ter­mi­na­cji, że­by ob­cho­dzić Wi­gi­lię. Nikt nie mó­wi, ja­kie by­ły pol­skie wi­gi­lie. A prze­cież by­ły za­wsze – w cza­sie no­cy oku­pa­cji, w pie­kle na zie­mi urzą­dzo­nym Po­la­kom w obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych i ła­grach, gdzie za śpiew ko­lę­dy pła­ci­ło się ży­ciem, w każ­dym za­kąt­ku zie­mi, gdzie przy­szło wał­czyć pol­skim żoł­nie­rzom. Chle­bem z bra­ku opłat­ka dzie­li­li się żoł­nie­rze wy­klę­ci i więź­nio­wie ubec­kich ka­tow­ni. Po woj­nie nie raz by­wa­ło bied­nie, chłod­no i głod­no, by­wa­ły wi­gi­lie prze­pła­ka­ne – w ro­ku 1970, 1976, w sta­nie wo­jen­nym 1981 ro­ku, kie­dy roz­dzie­la­no nie raz na la­ta ca­łe ro­dzi­ny, ale za­wsze by­ły. I ni­g­dy nie cho­dzi­ło w nich o pre­zen­ty, ja­kość po­traw czy de­ko­ra­cje na sto­le. Cho­dzi­ło o coś wię­cej. 

Orzeł z bru­kwi w pie­kle na zie­mi

Oku­pa­cja nie­miec­ka i ra­dziec­ka by­ła zbrod­nią prze­ciw­ko pol­skie­mu na­ro­do­wi, zbrod­nią do dziś nie roz­li­czo­ną, za któ­rą nikt nie za­pła­cił. Ty­sią­ce ro­dzin już pod­czas pierw­szej oku­pa­cyj­nej wi­gi­lii pu­ste na­kry­cie przy sto­le zo­sta­wia­ło dla ko­goś bli­skie­go – aresz­to­wa­ne­go, za­gi­nio­ne­go al­bo za­mor­do­wa­ne­go. By­ło bied­nie – za­miast dwu­na­stu dań, czę­sto tyl­ko jed­no, na cu­dem zdo­by­tych cho­in­kach – ozdo­by wy­cię­te z ga­zet, zro­bio­ne z szy­szek le­śnych (je­śli ktoś miał bli­sko las), za­miast ko­lo­ro­wych pre­zen­tów – drew­nia­ki i su­kie­necz­ka dla lal­ki uszy­ta z gał­gan­ków a za­miast cze­ko­lad i man­da­ry­nek – ka­wa­łek chle­ba z mar­mo­la­dą. I dzie­ci by­ły prze­szczę­śli­we je­śli ten chleb z mar­mo­la­dą do­sta­ły, al­bo ta­ki przy­smak, jak ka­wa­łek cu­kru. Rzad­ko zda­rza­ły się ta­kie cu­da, jak li­to­ści­wy nie­miec­ki żoł­nierz, któ­ry od­dał ma­lu­chom swo­ją przy­dzia­ło­wą cze­ko­la­dę. Tam­tych wi­gi­lii, kie­dy do sto­łu za­sia­da­ło kil­ka ro­dzin stło­czo­nych na co dzień w jed­nej chat­ce czy miesz­ka­niu nikt z ich uczest­ni­ków ni­g­dy nie za­po­mniał. 

By­ły jed­nak miej­sce, gdzie na­wet w wi­gi­lię lu­dziom urzą­dza­no pie­kło na zie­mi. Tak jak w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym w Oświę­ci­miu, gdzie 24 grud­nia 1940 ro­ku podczas pierw­szej Wi­gi­lii po za­ło­że­niu obo­zu, Niem­cy usta­wi­li na pla­cu ape­lo­wym ol­brzy­mią cho­in­kę i przy­ozdo­bi­li ją ko­lo­ro­wy­mi elek­trycz­ny­mi lamp­ka­mi. Pod nią opraw­cy po­ło­ży­li… cia­ła więź­niów zmar­łych w cza­sie ape­lu oraz pod­czas pra­cy. Po­wie­dzie­li, że to „pre­zent” dla ży­ją­cych. Za­bro­ni­li na­wet śpie­wu ko­lęd. Rok póź­niej w Wi­gi­lię za­bi­li 300 ra­dziec­kich jeń­ców, któ­rzy nie mie­li na­wet si­ły iść. O 18.00 przy trza­ska­ją­cym 30stop­nio­wym mro­zie zor­ga­ni­zo­wa­li dodatkowy apel, wła­śnie „z oka­zji Wi­gi­lii” – je­go trak­cie za­mar­z­ło 42 oso­by. 

W 1942 ro­ku – zno­wu usta­wi­li cho­in­kę i zno­wu po­ło­ży­li pod nią cia­ła za­mor­do­wa­nych lu­dzi. A jed­nak – po­mi­mo strasz­li­wej gro­zy, po­mi­mo nie­ludz­kie­go gło­du, śmier­tel­ne­go zmę­cze­nia – więź­nio­wie or­ga­ni­zo­wa­li wi­gi­lie. O wie­cze­rzy nie by­ło mo­wy – opła­tek za­stę­po­wa­li chle­bem od­ję­tym od ust i od­kła­da­nym przez kil­ka dni i śpie­wa­li ko­lę­dy. Wi­told Pi­lec­ki w cza­sie swej obo­zo­wej wi­gi­lii na prze­my­co­nej do blo­ku cho­in­ce umie­ścił bia­łe­go or­ła wy­cię­te­go z bru­kwi. Z bru­kwi, którą ko­na­ją­cy z gło­du odło­ży­li, że­by zro­bić z niej pol­ski sym­bol. I tak by­ło przez ca­ły czas ist­nie­nia obo­zu. W 1944 ro­ku uda­ło się na­wet od­pra­wić tam pa­ster­kę a ko­bie­ty z obo­zu Bir­ke­nau zro­bi­ły pre­zen­ty dla dzie­ci z obo­zo­we­go szpi­ta­la – ze skraw­ków ma­te­ria­łu uszy­ły im 200 za­ba­wek. W miej­scu, gdzie by­ło lu­dzi tyl­ko nu­me­ry, każ­dą pod­pi­sa­ły imie­niem i na­zwi­skiem dziec­ka, do każ­dej wło­ży­ły „sło­dy­cze” – dwa ka­wał­ki cu­kru al­bo lan­dryn­ki. 

W so­wiec­kich ła­grach za pró­bę zor­ga­ni­zo­wa­nia Wi­gi­lii ka­ra­no kar­ce­rem, zwięk­sze­niem dzien­nych „norm” al­bo do­ło­że­niem kil­ku lat do wy­ro­ku. A jed­nak i tam Po­la­cy or­ga­ni­zo­wa­li wi­gi­lie – po ci­chut­ku, za­miast opłat­ka dzie­ląc się chle­bem za­cho­wa­nym z gło­do­wych dzien­nych ra­cji. Gu­staw Her­ling-Gru­ziń­ski wspo­mi­nał wi­gi­lię czte­rech Po­la­ków, któ­rzy do­sta­li na­wet pre­zent – pra­cu­ją­ca przy wy­rę­bie la­su ro­dacz­ka po­da­ro­wa­ła im wła­sno­ręcz­nie ha­fto­wa­ne chu­s­tecz­ki do no­sa – w ła­grze – nie­sły­cha­ny, nie­spo­ty­ka­ny luk­sus, tym więk­szy, że wy­ma­gał po­świę­ce­nia cze­goś dla więź­nia naj­cen­niej­sze­go – kil­ku go­dzin wy­po­czyn­ku. By­ła i okrut­niej­sza Wi­gi­lia – Wi­gi­lia, któ­rej Po­la­cy nie prze­ży­li. 24 grud­nia 1944 ro­ku wie­czo­rem do wsi Ih­ro­wi­ca na Po­do­lu, za­miesz­ka­łej przez Po­la­ków wtar­gnę­ło UPA i oko­licz­ni ukra­iń­scy chło­pi. Przy wi­gi­lij­nych sto­łach be­stial­sko za­mor­do­wa­li 89 oso­by. Cie­li ich sie­kie­ra­mi, pi­ła­mi do drew­na, kłu­li ba­gne­ta­mi. W pierw­szej ko­lej­no­ści zgi­nę­li Po­la­cy zna­ni z pa­trio­tycz­nej po­sta­wy oraz miej­sco­wy ksiądz – Sta­ni­sław Szcze­pan­kie­wicz, któ­ry po usły­sze­niu pierw­szych strza­łów ban­de­row­ców bi­ciem w dzwon ostrzegł miesz­kań­ców. Ukra­iń­cy je­go i je­go dwie sio­stry za­rą­ba­li sie­kie­ra­mi. Nie­licz­ni Po­la­cy, któ­rym uda­ło się uciec do la­su al­bo któ­rych schro­ni­li z na­ra­że­niem ży­cia miesz­ka­ją­cy w tej sa­mej wsi Ukra­iń­cy, w pierw­szy dzień Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia, kie­dy Chur­chill za­sia­dał do świą­tecz­nej pie­cze­ni, po­grze­ba­li za­mor­do­wa­nych i opu­ści­li ro­dzin­ną wieś. Nikt ni­g­dy nie upo­mniał się tam­tą wi­gi­lij­ną krew i nikt za tę zbrod­nię nie od­po­wie­dział, cho­ciaż wszy­scy wie­dzie­li, kto nią do­wo­dził. 

Tak tam­tą Wi­gi­lię wspo­mi­nał świa­dek ukra­iń­skiej zbrod­ni – Mie­czy­sław Al­bert Krą­piec: 

W tym cza­sie z ple­ba­ni do­cho­dzi­ły do nas wy­raź­ne od­gło­sy roz­bi­ja­nych drzwi i okien. Wa­le­nie sie­kie­ra­mi prze­pla­ta­ło się z trza­skiem wy­ła­my­wa­ne­go drew­na. Po ja­kimś cza­sie usły­sze­li­śmy strasz­li­wy la­ment ko­biet od Bia­ło­wą­sów „Głą­bów”. By­ła tam bab­cia, mat­ka, trzy cór­ki i miesz­ka­ją­ca z ni­mi za­przy­jaź­nio­na na­uczy­ciel­ka z Ce­bro­wa. W cza­sie na­pa­du ucie­kły na strych za­my­ka­jąc za so­bą właz. Te­raz pa­li­ły się żyw­cem, gdyż Ukra­iń­cy pod­pa­li­li ich dom. Te­go wo­ła­nia Bo­ga i lu­dzi o po­moc opi­sać nie po­tra­fię. To był ja­kiś kosz­mar. Chwi­la­mi dłoń­mi za­ty­ka­łem uszy. Do koń­ca ży­cia nie za­po­mnę ich prze­ra­żo­nych, wręcz osza­la­łych z bó­lu krzy­ków. Ko­bie­ty te do­zna­ły pie­kła na zie­mi

Pal­ma ja­ko cho­in­ka 

Dziś do Be­tle­jem przy­jeż­dża­ją w Bo­że Na­ro­dze­nie Po­la­cy ja­ko tu­ry­ści. Żoł­nie­rze Ar­mii An­der­sa, któ­rzy wi­gi­lij­nym opłat­kiem ła­ma­li się po­śród afry­kań­skich pia­sków, któ­rzy by­li tak bli­sko miejsc opi­sa­nych w Bi­blii, od­da­li­by wszyst­ko, że­by być w kra­ju a nie pod pal­mą uda­ją­cą cho­in­kę z lamp­ka­mi z gilz od na­boi kara­bi­no­wych na­peł­nio­nych pa­li­wem i pod­pa­lo­nych i „bomb­ka­mi” – czoł­ga­mi wy­cię­ty­mi z ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru. In­ne tu świę­ta od na­szych. Nie ma ani śnie­gu, ani cho­inek. Trud­no zresz­tą, aby Świę­ta ob­cho­dzi­li w tym sa­mym na­stro­ju do ja­kie­go przy­wy­kli­śmy w Kra­ju. Świę­ta spę­dzo­ne z da­le­ka od swych naj­bliż­szych, od swych do­mostw, od Kra­ju, nie mo­gą być dla nas tem, cze­go – daj Bo­że – za­zna­my już w przy­szłym ro­ku. Los ten dzie­lą dziś wszy­scy Po­la­cy, w Kra­ju, w Szko­cji, w To­bru­ku, w głę­biach so­wiec­kie­go Związ­ku, w obo­zach jeń­ców. Jesteśmy si­łą i prze­mo­cą bru­tal­ną roz­dzie­le­ni, i gdy dziś z bla­skiem pierw­szej gwiaz­dy za­sią­dzie­my do sto­łów wi­gi­lij­nych, to my­śli na­sze prze­mie­rzać bę­dą ty­sią­ce i ty­sią­ce ki­lo­me­trów, by po­łą­czyć się ze swo­imi.- mó­wi­li. I tyl­ko ko­lę­dy mo­gli śpie­wać po la­tach w ro­syj­skich ła­grach peł­ną pier­sią. By­ła to ich je­dy­na ra­dość. 

Tato, sły­szysz mnie?

Po woj­nie by­ło nie­wie­le le­piej. Nie cho­dzi o to, że w zruj­no­wa­nym kra­ju pa­no­wa­ła wciąż bie­da, że na wi­gi­lij­nych sto­łach nie by­ło dwu­na­stu dań, że pod­sta­wo­wym da­niem był śledź a Po­la­kom wma­wia­no, że Wi­gi­lia to prze­ży­tek, że nikt jej nie ob­cho­dzi i nie urzą­dza. Cho­dzi o at­mos­fe­rę gro­zy w Pol­sce, o to, że na­wet w ta­ki dzień mo­gli przyjść (i zda­rza­ło się, że przy­cho­dzi­li) że dla wie­lu lu­dzi niewiele się zmie­ni­ło – spę­dza­li Wi­gi­lię w ubec­kich wię­zie­niach, ukry­ci w la­sach al­bo z na­ra­że­niem ży­cia swe­go i bli­skich prze­kra­da­jąc się do ro­dzin, by cho­ciaż kil­ka chwil spę­dzic z żo­na­mi i dziec­mi al­bo uści­skac ro­dzi­ców. Ta­kie wła­śnie by­ły wi­gi­lie żoł­nie­rzy wy­klę­tych. Gdy już na­praw­dę nie mo­gli pójść do ro­dzin, gdy nie­bez­pie­czeń­stwo po­ka­za­nia się we wsi by­ło zbyt wiel­kie, oko­licz­ni go­spo­da­rze fur­man­ka­mi wie­czo­rem, gdy by­ło już ciem­no do­star­cza­li im je­dze­nie, miej­sco­wy ksiądz prze­ka­zy­wał opłat­ki i tak świę­to­wa­li Nar­dze­nie Pań­skie. Ksiądz Sta­ni­sław Sie­ra aresz­to­wa­ny ja­ko kle­ryk w li­sto­pa­dzie 1950 ro­ku za przy­na­leż­ność do So­li­da­cji Ma­ryj­nej w ubec­kim wię­zie­niu spę­dził sie­dem mie­się­cy, w tym tak­że Świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Po la­tach tak wspo­mi­nał ich prze­bieg: Przed Wi­gi­lią od­kła­da­li­śmy z zu­py ziem­nia­ki i mar­chew, do­da­wa­li­śmy ce­bu­lę i czo­snek, i tak po­wsta­wa­ła sa­łat­ka wi­gi­lij­na. By­ło prze­mó­wie­nie, mo­dli­twa i ży­cze­nia. Po spo­ży­ciu przy­go­to­wa­ne­go po­sił­ku za­nu­ci­li­śmy ko­lę­dę: „Ci­cha noc, świę­ta noc…”. Po chwi­li usły­sze­li­śmy śpiew ko­lęd w ca­łym wię­zie­niu. Na­gle na pla­cu An­drze­ja roz­le­gło się na­wo­ły­wa­nie chłop­ca: 

-­ Ta­to, ta­to, sły­szysz mnie? Wszy­scy wy­buch­nę­li­śmy pła­czem. Każ­de­mu przy­po­mniał się dom ro­dzin­ny. Wie­czo­rem roz­po­czę­ło się nada­wa­nie al­fa­be­tem Mor­se’a ży­czeń do są­sia­dów. Ścia­ny nie dzie­li­ły już, lecz łą­czy­ły. Pu­ka­nie „mor­sem” by­ło su­ro­wo za­bro­nio­ne i gro­zi­ło do­sta­niem się do kar­ce­ru. 

Wie­lu spę­dza­ło Wi­gi­lię sa­mot­nie – w ce­li śmier­ci, za­sta­na­wia­jąc się czy zo­ba­czą jesz­cze ra­nek, czy nie spę­dzą Pa­ster­ki już w nie­bie. I cza­sa­mi przy­cho­dzi­li. Wy­cią­ga­li z cel i roz­strze­li­wa­li. Wte­dy pu­ste miej­sce przy sto­le też nie za­wsze by­ło dla nie­spo­dzie­wa­ne­go go­ścia ale dla ko­goś dro­gie­go, o któ­rym ro­dzi­ny nic nie wie­dzia­ły. Cza­sem wy­sła­ły pacz­kę do wię­zie­nia, zo­sta­wia­ły miej­sce i by­ły my­śla­mi z oj­cem czy mę­żem, nie wie­dząc, że już nie ży­je. Wciąż by­li Po­la­cy, któ­rzy swo­ją Wi­gi­lię spę­dza­li w so­wiec­kich ła­grach, dzie­ląc się za­osz­czę­dzo­nym z gło­do­wych ra­cji chle­bem i le­piąc z nie­go szop­ki, że­by cho­ciaż przez chwi­lę po­czuć się jak kie­dyś, jak na wol­no­ści. 

Dla wie­lu ro­dzin Wi­gi­lia by­ła wspo­mnie­niem ich za­bi­tych bli­skich – ofiar po­znań­skie­go czerw­ca 1956, bun­tu ro­bot­ni­ków zma­sa­kro­wa­nych w dniach 14 – 19 grud­nia 1970 ro­ku na Wy­brze­żu, gór­ni­ków za­strze­lo­nych w sta­nie wo­jen­nym tuż przed Bo­żym Na­ro­dze­niem, tych co zgi­nę­li w „wy­pad­kach”, wpa­dli pod sa­mo­cho­dy, spa­da­li ze scho­dów al­bo to­nę­li. Wi­gi­lia by­ła dniem pa­mię­ci o nich, o któ­rych nie moż­na by­ło wal­czyc ani o któ­rych nie wol­no by­ło mó­wić. 

Klę­ka­li w śnie­gu 

W la­tach osiem­dzie­sią­tych by­ło jak za­wsze – zor­ga­ni­zo­wa­nie Wi­gi­lii wy­ma­ga­ło fan­ta­stycz­nej po­my­sło­wo­ści, tzw. „zna­jo­mo­ści” i spo­ro szczę­ścia. Po­la­cy od lat otrza­ska­ni ze zdo­by­wa­niem pod­sta­wo­wych pro­duk­tów ja­koś so­bie ra­dzi­li. By­ła jed­nak w tam­tym cza­sie Wi­gi­lia szcze­gól­na – Wi­gi­lia sta­nu wo­jen­ne­go 1981 ro­ku. Tuż przed nią zgi­nę­li lu­dzie – gór­ni­cy na Ślą­sku. Gór­ni­cy z ko­pal­ni Piast straj­ko­wa­li – świa­do­mie pod­ję­li de­cy­zję o po­zo­sta­niu pod zie­mią, gdzie ich wie­cze­rza skła­da­ła się ka­wał­ka chle­ba i ja­błek. In­ter­no­wa­ni i aresz­to­wa­ni dzie­li­li się tym, co mie­li – ka­wał­kiem chle­ba, owo­cem przy­sła­nym przez żo­nę al­bo okru­cha­mi opłat­ka, któ­rym po­sy­py­wa­li chleb. I tyl­ko ko­lę­dy na prze­kór wła­dzy, na prze­kór za­ka­zom śpie­wa­li peł­ną pier­sią. Tam­te­go wie­czo­ru na jed­ną noc zo­sta­ła znie­sio­na go­dzi­na po­li­cyj­na – tłu­my lu­dzi po­szły na Pa­ster­kę obo­jęt­nie mi­ja­jąc pa­tro­le mi­li­cji, ZO­MO i woj­ska. I tyl­ko je­den czło­wiek wziął opła­tek i po­szedł do nich, trak­to­wa­nych przez spo­łe­czeń­stwo jak wro­go­wie. W tam­tą Wi­gi­lię ksiądz Je­rzy Po­pie­łusz­ko z opłat­kiem w dło­ni po­szedł do żoł­nie­rzy pa­tro­lu­ją­cych uli­ce War­sza­wy. Jak wspo­mi­na­ła An­na Sza­niaw­ska – klę­ka­li oni w śnie­gu i pła­ka­li, że ich nie po­tę­pia, spo­wia­da­li się i prze­pra­sza­li. 

Po­tem jesz­cze raz zmie­nił się cha­rak­ter pol­skich Wi­gi­lii – ro­dzi­ny roz­dzie­la­ła przy­mu­so­wa emi­gra­cja – po­li­tycz­na al­bo ta „za chle­bem”. Nie był te­le­fo­nów, ma­ili, In­ter­ne­tu – co z te­go, że na sto­le po­ja­wił się przy­sła­ny w pacz­ce tuń­czyk i ame­ry­kań­ska cze­ko­la­da, sko­ro ro­dzi­na nie by­ła ra­zem. I jak kie­dyś by­ły ro­dzi­ny za­sia­da­ją­ce do wie­cze­rzy ty­sią­ce ki­lo­me­trów od sie­bie, ma­rzą­ce, że­by w koń­cu spę­dzić Świę­ta ra­zem. 

Oby­śmy nie za­po­mnie­li 

Dziś to wszyst­ko wy­da­je się złym snem, kosz­ma­rem w któ­ry nie chce uwie­rzyć ani o któ­rym nie chce słu­chać mło­de po­ko­le­nie. Dziś już nie­wie­le osób wspo­mi­na ra­dość, ja­ką da­wa­ło zwy­kłe by­cie ra­zem te­go dnia – bez kar­pia, po­ma­rań­czy i dwu­na­stu dań. Dziś w wio­dą­cych me­diach sły­chać na­rze­ka­nia „ce­le­bry­tów”, że przy­go­to­wa­nie Świąt jest mę­czą­ce, że Wi­gi­lia to spek­takl i naj­le­piej wy­je­chać z do­mu, spę­dzić ten czas mod­nie zry­wa­jąc z „drob­no­miesz­czań­ską” tra­dy­cją za­sia­da­nia do sto­łu za­sta­wio­ne­go po­st­ny­mi da­nia­mi i „uda­wa­nie” że czu­je się coś do zgro­ma­dzo­nych przy nim lu­dzi. Co­raz czę­ściej Po­la­kom pro­po­nu­je się wy­jaz­dy za­gra­nicz­ne, po­praw­ność po­li­tycz­na na­ka­zu­je mó­wić o „świę­tach” czy też „wa­ka­cjach zi­mo­wych” by­le tyl­ko od­rzec Bo­że Na­ro­dze­nie z je­go re­li­gij­ne­go cha­rak­te­ru. Na szczę­ście wciąż jesz­cze więk­szość Po­la­ków nie wy­obra­ża so­bie te­go je­dy­ne­go wie­czo­ru w ro­ku bez opłat­ka, sian­ka pod ob­ru­sem, po­st­nych dań i zgro­ma­dzo­nej za sto­łem ca­łej ro­dzi­ny. Wciąż je­ste­śmy go­to­wi po­ko­nać set­ki ki­lo­me­trów by­le być te­go wie­czo­ru ra­zem. I oby tak po­zo­sta­ło. Oby­śmy już ni­g­dy nie prze­ży­wa­li tak strasz­nych Wi­gi­lii jak by­ło to jesz­cze kil­ka­na­ście czy na­wet kil­ka lat te­mu. Oby­śmy pa­mię­ta­li, jak waż­ny był dla Po­la­ków ten dzień, jak wbrew wszyst­kim i wszyst­kie­mu po­tra­fi­li go czcić. I oby na za­wsze po­zo­stał dla nas jed­nym z naj­waż­niej­szych dni w ro­ku. 

Al­do­na Za­or­ska 

Źró­dło: 

http://www.​swiadkowiehistorii.​pl 

Alek­san­der Ścios „Pol­skie wi­gi­lie” http://www.​rodkanet.​com

Posted in Religia | Leave a Comment »

Litza (Robert Friedrich) mówi o krzyżu, którego się nie wstydzi

Posted by tadeo w dniu 28 Grudzień 2011

Posted in Nie wstydzę się JEZUSA, Religia, Wywiady | Leave a Comment »

Radosław Pazura – Nie wstydźmy się Jezusa

Posted by tadeo w dniu 28 Grudzień 2011

„Mogę śmiało powiedzieć, że nie wstydzę się Jezusa, wręcz przeciwnie, jestem dumny, że wierzę w Niego i tak naprawdę to On daje mi siłę”.

Posted in Nie wstydzę się JEZUSA, Religia | 3 Comments »

WIARA – NADZIEJA – MIŁOŚĆ

Posted by tadeo w dniu 28 Grudzień 2011


W zakamarkach mojej duszy

Tam na spodzie leży   W I A R A .

Żaden kilof  jej nie skruszy

Nikt nie wydrze tego  Skarbu.

                      NADZIEJA   mi  świeci  codziennie.

                      Z  nią , przez  nią   żyję.

                      To  Ona  pomaga   niezmiennie

                       Otwiera   mi  drzwi   gdzie    M I Ł O Ś Ć.

Czy   wierzysz  TY   w MIŁOŚĆ  ?

WIERZĘ,    WIERZĘ  ,WIERZĘ

MIŁOŚĆ     mnie stworzyła

Dała  wszystko  sama.

MIŁOŚĆ   Zbawiła

  Umocniła w  wierze.

MIŁOŚĆ   mnie

  Prowadzi

 Umacnia 

I   Działam….

 

                                                                                   Anna Kenig-Kacperska         

                                                                          Warszawa-Człuchów.1986-1999r.

                                                                                                 Tryptyk  zebrany

Posted in Religia, Wiersze | Leave a Comment »

Bóg się rodzi, świat szaleje

Posted by tadeo w dniu 28 Grudzień 2011

W ostatnich dniach żeby dostać się do pożądanego listu w skrzynce mailowej muszę przebić się przez gąszcz spamu. Trochę to przypomina brnięcie przez dżunglę i wycinanie drogi maczetą przy świadomości, że to wszystko zaraz na powrót zarośnie. I byłoby to może normalne, reklama jest wszak dźwignią handlu, gdyby nie to przedświąteczne nasilenie, a nawet – można powiedzieć – przesilenie. Każdy chce zarobić, tanio kupić, drogo sprzedać. Świat wpadł w szał zakupów, zysku, oszczędności. 

 

Widząc to powoli przestaję się dziwić, że Pan Bóg na miejsce narodzin swojego Syna wybrał lichą stajnię. Może i brudno, może i wśród bydła, ale za to poza tym całym szaleństwem, wariactwem. Jeżeli ktoś chce patrzeć to dostrzeże w misterium Narodzenia Pańskiego ponadczasową mądrość Boga. „Nie było dla nich miejsca w gospodzie” – czytamy u św. Łukasza – była za to miłość. Ta mała, ludzka, matczyna i ta wielka: Miłość Boga, który narodził się w brudzie i wśród bydląt bo nie mieli dla niego miejsca ci, których przyszedł zbawić.

Kiedy obserwuję przedświąteczny świat dochodzę do smutnego wniosku, że od tamtych czasów nic się nie zmieniło. Za tydzień znowu zamkniemy się w swoich wygodnych gospodach, otoczeni zbytkiem, bez którego moglibyśmy się spokojnie obyć, a na którego zdobycie zmarnowaliśmy wiele przedświątecznego czasu, odśpiewamy fałszywie parę kolęd i zagapimy się w szklany ekran. Jeszcze tylko nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, który i tak nie znajdzie miejsca przy naszym stole bo naczynie, jak głosi tradycja, ma być puste i świąteczny obowiązek możemy uznać za spełniony.

A gdzie w tym wszystkim Boży Syn, którego narodzenie będziemy świętować? No jak to gdzie? Przecież czytaliśmy przed chwilą u św. Łukasza: w stajni. Tam gdzie miłość. Wśród bezdomnych w kanałach ciepłowniczych i na dworcach, w hospicjach z umierającymi i wolontariuszami, z żołnierzami w okopach, z prostytutkami płaczącymi samotnie w poduszki. Bóg nie potrzebuje uginających się od jadła stołów, nie potrzebuje przepychu i blichtru na pokaz, gigantycznej choinki skrzącej się milionem świateł. Jemu wystarczy odrobina siana i miłość, która najlepiej czuje się w ciszy wsłuchana w drugiego człowieka i Boga. I to jej narodziny, Miłości doskonałej, obchodzić będziemy za tydzień. Może więc warto odpuścić, wyprząc się z tego kieratu porządków, zakupów, przygotowań i otworzyć serce? Wtedy wszystko samo ułoży się na właściwym miejscu, choć może być to dla wielu z nas wysiłek znacznie większy niż bieganie po sklepach i latanie na miotle.

http://lubczasopismo.salon24.pl/poetry/post/375250,bog-sie-rodzi-swiat-szaleje

Posted in POLECAM, Religia | Leave a Comment »

DWUNASTU APOSTOŁÓW

Posted by tadeo w dniu 28 Grudzień 2011

OSTATNIA WIECZERZA – LEONARDO DA VINCI

Gdy Pan Jezus wędrował  po Galilei, nauczając i czyniąc cuda, towarzyszyła Mu liczna rzesza wiernych słuchaczy, nazywanych przez Ewangelistów uczniami. Z tej gromady Jezus dokonał wyboru „DWUNASTU APOSTOŁÓW”:

1. Św. SZYMON PIOTR 

Św. SZYMON PIOTR Apostoł-(+ 67) – Książę i Głowa Apostołów, fundament katolickiego Kościoła, pierwszy biskup Rzymu. Był synem rybaka Jony. Pochodził  z Betsaidy Galilejskiej, mieszkał w Kafarnaum, z zawodu tak jak ojciec był rybakiem. Kiedy Święty Piotr przystąpił do grona uczniów, był już człowiekiem żonatym i mieszkał u teściowej, uzdrowionej przez Pana Jezusa. Nosił imię Szymon, jego młodszym bratem był Andrzej (Apostoł). Po raz pierwszy spotkał Pana Jezusa w czasie chrztu w Jordanie, gdy jego brat Andrzej, który był on uczniem św. Jana Chrzciciela, przyprowadził go do Niego. Potem w trakcie swoich zajęć rybackich. podczas zarzucania sieci nad brzegiem Jeziora Genezaret (Galilejskiego) Pan Jezus spotkał ich razem i powołał na pierwszych swoich uczniów mówiąc:„Pójdźcie za Mną a uczynię was rybakami ludzi”.(Mt. 4,19). Teksty ewangeliczne podają nam wiele przykładów, że Chrystus Pan spomiędzy wszystkich Apostołów wyróżniał w sposób szczególniejszy św. Piotra. Nadał mu imię Piotr „[…] I ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19). W kulturze Bliskiego Wschodu imię wyrażało cel, zadania i jego misję w życiu, a nadanie komuś imienia oznaczało dzielenie się ze swoją władzą. W języku aramejskim słowo Piotr („Kefas”), czy greckim a („Petros”, „Petru” ) oznacza skałę lub kamień. Dlatego Szymon od tego czasu nazywany jest Szymonem Piotrem lub po prostu Piotrem. Ewangelie ukazują jego szczególną pozycję w gronie apostołów. Pisma Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy. Obecny podczas przemienienia na górze Tabor; składa wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga (Mt 16,16 nn); kroczy po wodzie ku Jezusowi; jest przy Nim w Ogrójcu; podczas aresztowania Mistrza broni Go, atakując sługę arcykapłana (J 18,10). Po zmartwychwstaniu już bardzo wyraźnie Szymon-Piotr wychodzi na pierwszy plan. Jemu właśnie Chrystus zmartwychwstały ukazuje się jako pierwszemu. Zebranym w Wieczerniku apostołom oczekującym zesłania Ducha Świętego przewodniczy Piotr jako niekwestionowany przywódca, naznaczony przez Mistrza. On poleca dokonać uzupełnienia Kolegium Dwunastu i ustala procedurę wyboru, z którego Maciej zostaje dwunastym apostołem na miejsce Judasza. On w dniu zesłania Ducha Świętego wychodzi przed wieczernik, by w imieniu wszystkich uczniów Jezusa przemówić do zebranych tłumów. On także mocą Jezusa dokonuje pierwszych cudów. Autor Dziejów Apostolskich informuje nas, że: „wynoszono chorych na ulice i kładziono na łóżkach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich”. Piotr ma świadomość posiadanej władzy. Gdy Ananiasz z żoną okłamał Apostołów, zapewniając, że oddał wszystkie swe dobra wspólnocie chrześcijańskiej, Piotr wydał na nich wyrok, mówiąc do niego: „Ananiaszu, (…) skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię. Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? (…) Nie ludziom skłamałeś, ale Bogu” – i Ananiasz padł martwy.
Duszpasterską działalność prowadzi poza Jerozolimą – w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Wędruje do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej, a potem do Rzymu. Tutaj zakłada gminę chrześcijańską i zostaje jej pierwszym biskupem. Po śmierci Heroda (+44) wrócił do Jerozolimy. W roku 48/49 przewodniczy Soborowi Jerozolimskiemu, po czym wraca do Rzymu. Podczas prześladowania chrześcijan przez Nerona w latach 64-67 św. Piotr zostaje aresztowany i ukrzyżowany głową w dół (czuł się niegodzien, by umierać tak jak Chrystus). Apokryfy podają jako dzień śmierci Św. Piotra dzień 29 czerwca. Jest autorem dwóch listów należących do Nowego Testamentu. Nad jego grobem wzniesiono w 320 roku kościół, który ostateczną formę przybrał w postaci bazyliki Watykańskiej.
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.

W IKONOGRAFII św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież w pontyfikalnych szatach. Od IV w. (medalion z brązu – Watykan, mozaika w S. Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra – szerokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII wieku przedstawiany jest jako siedzący na tronie. Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skata – stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach. Jego święto razem ze św. Pawłem  przypada 29 czerwca. Tradycja podaje, że w 258r. ciała apostołów Piotra i Pawła zabrano z ich grobów z powodu niebezpieczeństwa zbezczeszczenia ich szczątków z nakazu cesarza i dlatego tego właśnie dnia wspólnie obchodzi się ich święto.

2. Św. ANDRZEJ

Św. ANDRZEJ Apostoł (+ ok. 70) – starszy brat Szymona Piotra. Pochodził z Betsaidy. Był synem rybaka Jony i mieszkał podobnie jak jego brat Szymon w Kafarnaum. Z zawodu był także rybakiem. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. To właśnie św. Andrzej w czasie chrztu w Jordanie jako pierwszy z apostołów spotkał Pana Jezusa. I biegnie wówczas do swego brata i ogłasza radosną nowinę: „Znaleźliśmy Mesjasza”, a następnie przyprowadza go do Pana Jezusa. Później, kiedy Pan Jezus spotkał go później razem z bratem Szymonem Piotrem podczas zarzucania sieci nad brzegiem Jeziora Genezaret (Galilejskiego), powołał ich na swoich pierwszych uczniów mówiąc:„Pójdźcie za Mną a uczynię was rybakami ludzi”.( (Mt. 4,19). Imię św. Andrzeja znajduje się w spisach Apostołów zarówno w Ewangeliach Marka: (3,17-19; 1,16-20, 1,29 i 13,3) oraz Mateusza:(10,2-4); Łukasza:(6,14-16), jak i w Dziejach Apostolskich. Ponadto znajdujemy imię tego Apostoła w trzech fragmentach Ewangelii Jana: (1,37-12; 6,5-14; 12,20-22).Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego otoczenia. W ich domu w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał. Był świadkiem cudu w Kanie (J.1,40 – 2,12), cudownego rozmnożenia chleba (J.6,8). Pośredniczył między Mistrzem a poganami (J.12,21). Po Zesłaniu Ducha Świętego według tradycji chrześcijańskiej – drogą losowania – zostały określone strony świata i kraje, do których miał się udać ze zwiastowaniem Ewangelii każdy z Apostołów. Andrzejowi przypadły w udziale krainy północne: Ponc i Bitynia (dzisiaj zachodnia Turcja) oraz w Tracja(Bułgaria), Scytia (dolny bieg Dunaju) i Grecjia. Tam też 30 listopada 70 roku w Patras, przeżegnawszy zebranych wyznawców został ukrzyżowany głową w dół w kształcie litery X. w greckim mieście Patral na Peloponezie. . Do 1964 roku jego głowę przechowywano jako relikwie w Bazylice św. Piotra w Watykanie, potem wróciły do Patral. Relikwie Andrzeja Apostoła sa też w kościele środowisk twórczych w Warszawie. Jest patronem prawosławia, Słowian (szczególnie obrządków wschodnich). archidiecezji warmińskiej, Austrii, Bułgarii, Burgundii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Sycylii, Szkocji. szeregu miast, m. in. Bordeaux, Brescii, Brugii, Hanoweru, Neapolu, Rawenny oraz małżeństw podróżujących, rybaków rycerzy woziwodów rzeźników. Orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa.

W IKONOGRAFII Św. Andrzej Apostoł przedstawiany jest jako starszy mężczyzna o gęstych, siwych włosach i krzaczastej, krótkiej brodzie. Jako apostoł nosi długi płaszcz. Czasami ukazywany jako rybak w krótkiej tunice. Powracającą sceną w sztuce Atrybutami Świętego są: „krzyż św. Andrzeja” w kształcie X, księga, ryba, sieć. Jego święto przypada 30 listopada.

3. Św. JAKUB Starszy

Św. JAKUB Apostoł zw. WIĘKSZYM lub STARSZYM – starszy brat Jana Apostoła, syn rybaka Zebedusza i Salome. Urodził się w Betsaidzie (miasteczko w Galilei). Był powołany przez Jezusa, razem ze swym bratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów:”Idąc nieco dalej (nad brzegiem Jeziora Genezaret), ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieć. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami z łodzi i poszli za Nim”(Mk 1, 16-20). Żywe usposobienie (porywczość) Jakuba i Jana sprawiło, że Jezus nadał im przydomek Boaneraes (hebr. Bene-Regesz) – co oznacza „synowie gromu” (Mk 3,17). Pomimo to Jezus okazywał synom Zebedeusza szczególne zaufanie. Tylko Jakuba, Jana i Piotra dopuścił, by byli świadkami wskrzeszenia córki przełożonego synagogi (ŁK 8, 51), Przemienienia Jezusa na Górze Tabor (Mt 17, 1)oraz Jego trwogi w Ogrójcu (Mk 14, 33). Późniejsza rola Jakuba Większego w młodym Kościele musiała być znaczna, skoro Herod Agryppa I (siostrzeniec Heroda Antypasa, który sądził Chrystusa), uderzając w przywództwo chrześcijan, dosięgnął w pierwszej kolejności Zebedeuszowego syna. Święty Jakub poniósł, zgodnie z przepowiednią Chrystusa (Mk 10,39), męczeńską śmierć w Jerozolimie około 44 roku. Jakub był drugi po Szczepanie i pierwszym spośród Apostołów męczennikiem. Został przez Heroda skazany na śmierć bez procesu i ścięty mieczem. (Dz 12,1-2). Procesu nie było, by nie przypominać historii Jezusa. Przed śmiercią ucałował swojego kata, a ten nawrócił się na chrześcijaństwo. Według starej tradycji hiszpańskiej jego relikwie spoczywają w Santiago de Compostela (od: campus stellae – pole gwiazdy albo od: compostum – cmentarz). W średniowieczu jego sanktuarium było jednym z trzech najważniejszych w chrześcijaństwie. Do dzisiaj jest licznie odwiedzane. Tak więc Zebedeuszowy syn, został pośmiertnie ukoronowany wielką frekwencją pątników. Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii; m. in. zakonów rycerskich, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników, pielgrzymów, sierot.

W IKONOGRAFII św. Jakub przedstawiany jest jako starzec o silnej budowie ciała w długiej tunice i w płaszczu lub pielgrzym w miękkim kapeluszu z szerokim rondem. Jego atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla, torba, turban turecki, zwój. Jego święto przypada 25 lipca.

4.  Św. JAN


Św. JAN Apostoł, (+ ok. 100), ewangelista, prorok i mistyk. Imię Jan dosłownie z hebrajskiego oznacza „dar Pana”. Był synem Zebedeusza i Salome, miał młodszego brata Jakuba (Apostola zw. Starszym Mt 4,21). Urodził się w Betsaidzie, w rodzinnym mieście apostołów Szymona Piotra i Andrzeja. Pracował jako rybak. był także uczniem Jana Chrzciciela. Żywe usposobienie (porywczość) Jana i jego brata Jakuba sprawiło, że Jezus nadał im przydomek Boaneraes (hebr. Bene-Regesz) – co oznacza „synowie gromu”(Mk 3,17). Św. Jan był umiłowanym uczniem Jezusa. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas najważniejszych momentów działalności Pana Jezusa: Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9,2), przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5,37) oraz w czasie aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14,33). Był z Piotrem podczas cudownego uzdrowienia paralityka przy Złotej Bramie (Dz 4,13). Podczas Ostatniej Wieczerzy spoczął na piersi Zbawiciela. Jako jedyny szedł wytrwale za swoim Nauczycielem aż pod krzyż, kiedy wszyscy pozostali uciekli ze strachu. Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej Jana jako przybranego syna (J 19,26-27). Po zmartwychwstaniu przybywa razem ze św. Piotrem do grobu, gdzie „ujrzał i uwierzył” (J 20, 8), że Chrystus żyje. Przebywał przez wiele lat w Jerozolimie (Gal 2,9), potem w Samarii (?), następnie w Efezie. W tym mieście miał się opiekować Najświętszą Panną Maryją aż do jej „Zaśnięcia”. W Efezie napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Od momentu powstania Kościoła Apostoł Jan cieszył się dużym autorytetem. Ten autorytet wzrósł jeszcze, kiedy gdzieś o roku 70 był jedynym żyjącym z grona dwunastki. Za czasów panowania cesarz Domicjana został zesłany na wyspę Patos, gdzie napisał księgę apokalipsy. Po śmierci cesarza powrócił ponownie do Efezu. Tutaj jako jedyny z apostołów, zmarł śmiercią naturalną (ok. 100 roku).  Tam też został pochowany Przydano mu przydomek „apostoła miłości”, gdyż swoje nauczanie przy końcu życia zwykł ograniczać do jednego zdania: „Dzieci, miłujcie się wzajemnie”. Jest patronem Albanii, Azji Mniejszej; aptekarzy bednarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, biografów, papierników, pisarzy; oraz owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, teologów, uprawiających winorośl, wdów. Jemu poświęcona jest katedra papieży – bazylika Zbawiciela na Lateranie, „matka wszystkich kościołów”.

W IKONOGRAFII św. Jan przedstawiany jest jako stary Apostoł, czasami jako młodzieniec w tunice i płaszczu, rzadko jako rybak. Najczęściej występuje w scenach będących ilustracjami tekstów Pisma św: Jan jest jedną z centralnych postaci podczas Ostatniej Wieczerzy, Jan pod krzyżem obok Maryi, Jan podczas Zaśnięcia NMP Jan na Patmos, Jan i jego wizje apokaliptyczne. Bywa przedstawiany w scenie męczeństwa – zanurzony w kotle z wrzącą oliwą. Jego atrybutami są: diakon Prochor, któremu dyktuje tekst, gołębica, kielich z Hostią, kielich z wężem, kocioł z oliwą, księga, orzeł w locie, na księdze lub u jego stóp, siedem apokaliptycznych plag, zwój. Jego święto przypada 27 grudnia.

5. Św. FILIP

Św. FILIP Apostoł, męczennik (+ 81-96 n.e.).Pochodził z Betsaidy w Galilei, miasta Apostołów: Piotra, Jana, Andrzeja i Jakuba Starszego. Była to osada rybacka (miasteczko), położona na wschód od ujścia Jordanu do Jeziora Galilejskiego (Genezaret). Imię Filip pochodzi od z języka greckiego „Philippos”, i etymologicznie znaczy „przyjaciel konnicy” lub „miłośnik koni”. Jest wymieniany w księgach Nowego Testamentu 14 razy (Mt 10,3;Mk 3, 18; Łk 6,14; J 1,43.44,45,46,48; 6,5; 12,21.23;14, 8.9; Dz 1,13). Niektórzy wskazują, że mógł być tym drugim, nie wymienionym z imienia w Ewangelii św. Jana, uczniem Jana Chrzciciela (przyjmuje się raczej, że uczniami Jana Chrzciciela oprócz Andrzeja był Jan ). W Piśmie Świętym czytamy że św. Filip był najbliższym przyjacielem św. Bartłomieja. Powołanie Filipa na ucznia Jezusowego dokonało się krótkim wezwaniem:„Pójdź za Mną” (J 1,43). W podobny sposób wzywał Jezus innych uczniów u brzegu Jeziora Galilejskiego. Wspominają go Ewangelie: kiedy do Mistrza przyprowadza Natanaela (J 1,43-48), podczas rozmnożenia chleba i ryb (J 6,1-7), gdy Grecy pragną spotkać Jezusa (J 12,21-22). W czasie Ostatniej Wieczerzy Filip prosił Pana Jezusa, aby pokazał apostołom swojego niebieskiego Ojca. Jezus mu odpowiedział:„Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca” (J 14,7-10). Jezus wytłumaczył tym samym związek, jaki w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej istnieje pomiędzy Ojcem i Synem. Jego dalsze dzieje nie są zapisane. Tradycja podaje, że Filip miał żonę i cztery córki. Miał apostołować w okolicach Donu i Dniepru, więc nazywa się go pierwszym apostołem Słowian. Potem przeniósł się do Frygi w Małej Azji. I tam – według tradycji – w stolicy, Frygi – Hierapolis święty Filip został ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery T, a jego ręce przywiązano, a nie przybito, do poprzecznego ramienia krzyża i ukamienowany. Jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy i czapników.

W IKONOGRAFII św. Filip przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem, ze zwojem. Czasami trzyma w ręku kamienie – znak męczeństwa. Towarzyszy mu anioł. Jego Święto przypada 6 maja.

6. Św. BARTŁOMIEJ 

Św. BARTŁOMIEJ Apostoł (+I w). Pochodził z Kany Galilejskiej. Wymieniają go Ewangeliści  Św. Jan Ewangelista nazywa go Natanaelem J.1,45 ( z hebrajskiego oznacza „Bóg dał”). Jest charakterystyczne dla ewangelii ( i dla chrześcijaństwa!), że jedni drugich prowadzą do Jezusa: Dzięki Janowi Chrzcicielowi dwóch jego uczniów (Andrzej i Jan), spotkało Jezusa. Andrzej następnie przyprowadza swego brata Szymona (Piotra), a Filip – Natanaela.(Bartłomieja). Jedni drugim przekazują Dobrą Nowinę: Kto znalazł Jezusa – chce się Nim dzielić z innymi. „Znaleźliśmy Mesjasza!” J.1,41 („co znaczy w przekładzie: Chrystusa” mówi Apostoł Filip. Na to Nataneal niedowierzając pyta: „Czyż z Nazaretu może był coś dobrego?” J.1,46. Filip zaś replikuje: „Przyjdź i zobacz”, sam się przekonaj. Gdy następnie Natanael przychodzi i Go spotyka, Jezus mówi o nim do apostołów: „To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu” (J 1,47). Skąd mnie znasz? J.1,46 – pyta zaskoczony wówczas Natanael. – Widziałem cię pod figowcem” J.1,48Zaskoczony Natanaela w pośpiechu wykrzykuje pod adresem Jezusa: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym! Ty jesteś Królem Izraela!” J.1,49. Późniejsze komentarze utożsamiają Natanaela z Bartłomiejem. Na stronach Nowego Testamentu występuje po raz drugi nad Jeziorem Galilejskim, gdy apostołom ukazał się zmartwychwstały Chrystus (J 21,2). Po wniebowstąpieniu Jezusa głosił Ewangelie w Indiach, Arabii Saudyjskiej i Etiopii. Wedle tradycji ewangelizował Armenię, gdzie miał nawrócić nawet królewskiego brata. Wówczas to w 70 r.na rozkaz króla Armenii Astiagesa został pojmany, pojmały nastepnie ukrzyżowany, odarty ze skóry i ścięty. Św. Bartłomiej – Natanael jest m. in. patronem Armenii, Fermo, Frankfurtu nad Menem, Maastricht; introligatorów, garbarzy rybaków, rzeźników.

W IKONOGRAFII św. Bartłomiej jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem, czasami z anatomiczną precyzją jako muskularny mężczyzna. Bywa ukazywany ze ściągniętą z niego skórą. Jego atrybutami są: księga, nóż, zwój. Jego święto przypada 24 sierpnia.

7. Św. MATEUSZ

Św. MATEUSZ Apostoł i Ewangelista (+I w), Jego imię oznacza w języku hebrajskim „dar Boga”. Należał do ścisłego grona dwunastu Apostołów. W momencie powołania na apostoła miał na imię  Lewi (Mt.2,14), później nazywany jest Mateuszem. Był synem Alfeusza z Kafarnaum (pograniczna miejscowość na północnych brzegach Jeziora Galilejskiego). Z zawodu był celnikiem, pracował jako poborca podatków (zawód ten dawał okazję do nadużyć), potem uczeń Jezusa i ewangelista. O swoim nawróceniu tak pisze sam Mateusz: „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: – Pójdź za mną!”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”. On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co to znaczy: „chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,9-13). Mateusz przed pójściem z Mistrzem wydał ucztę, na którą zaprosił celników i grzeszników (Mt 9,913). W swojej Ewangelii (napisanej ok. 85 roku) przekazał wiele szczegółów z życia Jezusa, których nie ma w innych Ewangeliach, np. rozbudowany tekst kazania na Górze, przypowieść o kąkolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej perle, o dziesięciu pannach. Głosił naukę Jezusa wśród pogan, najprawdopodobniej w Etiopii. ponieważ na początku swojej ewangelii ukazuje ziemską genealogie Jezusa podając imiona wszystkich Jego przodków. Jak świadczy Klemens Aleksandryjski Mateusz do 42 roku przebywał i nauczał w Jerozolimie, następnie udał się do Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Według innych opinii apostołował w kraju Fartów oraz w Persji. Jego relikwie w X wieku miały być przewiezione ze Wschodu do Salerno w pobliżu Neapolu. Św. Mateusz jest patronem diecezji i miasta Salerno, alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych.

W IKONOGRAFII św. Mateusz przedstawiany był w postaci młodzieńca, później zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej, jako siwowłosy stary mężczyzna. W sztuce zachodniej od czasów średniowiecza dominuje obraz silnie zbudowanego, brodatego mężczyzny w średnim wieku. Ubrany bywa w tradycyjną długą, białą suknię apostolską i w tunikę. Bywa także ukazywany w postawie siedzącej, kiedy pisze przy nim stoi anioł, przekazujący natchnienie. Jego atrybutami są: księga i pióro, miecz lub halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z pieniędzmi u stóp, torba podróżna. Jego święto przypada 21 września.

8. Św. TOMASZ


Św. TOMASZ Apostoł (+ ok. 67). Zwany także Didymos, co znaczy bliźniak. Należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go kilkakrotnie. Jego pytanie, gdy Jezus wyjaśniał uczniom problemy związane z wiecznością, wywołało jedną z bardzo ważnych wypowiedzi Chrystusa: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie” (J. 14,6). W wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy zapowiedział, że gotów jest pójść za Jezusem na śmierć (J 14,5). Osiem dni po zmartwychwstaniu Chrystusa włożył rękę w bok objawianego się apostołom Jezusa, bo chciał się przekonać, że Jezus wstał z martwych. Niedowierzający wówczas Tomasz składa wyznanie wiary „Pan mój i Bóg mój”, a wówczas odpowiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,19 nn).  Nad Jeziorem Genezaret jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21,2).  Był również wśród uczniów, którzy w Jerozolimie, w tzw. górnej izbie (na piętrze), po wniebowstąpieniu Chrystusa, oczekiwali i przygotowywali się w modlitwie na Zesłanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 1).
O późniejszych losach Tomasza, już po Zesłaniu Ducha, Pismo Święte nic więcej nie mówi. Ale istnieje domniemanie, że pracował wśród Partów (obecnie Iran) i Persów, a później w Indiach. Istniejący tam do dziś Kościół św. Tomasza jest uważany za wspólnotę założoną dzięki misyjnej pracy tego apostoła, który też tam podobno zginął śmiercią męczeńską w 67 roku. Pochowano go w Mailapur (dzisiaj przedmieście Madrasu). W III wieku relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chios. W 1258 roku krzyżowcy przewieźli je do Ortony w Italii. Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Farmy, Rygi, Zamościa; architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy murarzy stolarzy małżeństw, teologów.

W IKONOGRAFII św. Tomasz przedstawiany jest jako młodzieniec (do XIII w. na Zachodzie, do XVIII w. na Wschodzie), później jako starszy mężczyzna w tunice i płaszczu. W prezentacji ikonograficznej powraca wątek „niewiernego” Tomasza. Atrybutami Świętego są: kątownica, kielich, księga, miecz, serce, włócznia, którą go przeszyto, zwój. Jego święto przypada 3 lipca.

9. Św. JAKUB Młodszy

Św. JAKUB Apostoł zw. MNIEJSZYM lub MŁODSZYM (+ 62). Był (Mk 15,40) syn Kleofasa (o drugim imieniu Alfeusza) i Marii. Był bratem Apostołów – Judy Tadeusza i Szymona Gorliwego. Nadany mu przydomek „Mniejszy” według jednych wskazywał na to, że był on młodszy od Jakuba „Większego”, według innych, że był niższego wzrostu. Pochodził z Nazaretu. Matka jego – Św. Maria Kleofasowa, należała do rodziny Maryi. Być może była rodzoną siostrą św. Józefa albo któregoś z braci św. Józefa (tradycja apostolska nazywa Kleofasa bratem św. Józefa). Synami Marii Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz, których Ewangelie nazywają „braćmi” Jezusa. W tamtej epoce termin „brat”, a w konsekwencji również „brat Jezusa” był pojęciem znacznie szerszym niż dzisiaj i oznaczał także dalszego krewnego, np. kuzyna lub przyjaciela. Życie Jakuba, zwanego Mniejszym, było wyjątkowe. Najpierw – podobnie jak pozostali kuzyni Jezusa – nie wierzył on wcale w Jego godność mesjańską (Mk 3, 21.31-35; J 7, 5). Następnie przeszedł metamorfozę. „Najmłodszy z nich, Jakub, był od początku umiłowany przez Zbawiciela, on sam też płonął taką miłością ku Nauczycielowi, że gdy Go ukrzyżowano, nie chciał przyjąć pokarmu, nim Go nie ujrzy zmartwychwstałym. (…).Był także obecny podczas Wniebowstąpienia i w czasie oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego (Dz 1, 13)”. Po Wniebowstąpieniu Chrystusa pozostał z Piotrem i Janem w Jerozolimie i głosił Żydom słowo Pańskie ( był wówczas w świątyni jerozolimskiej kapłanem lub lewitą). Po opuszczeniu przez św. Piotra Jerozolimy został pierwszym biskupem gminy chrześcijańskiej w tym mieście. Odgrywał poważną rolę jako gospodarz tzw. Soboru Apostolskiego. Poniósł śmierć męczeńską – strącony ze szczytu świątyni, a następnie ukamienowany. Pisze o tym w „Dawnych dziejach Izraela” Józef Flawiusz (XX, XI, 1 ).
Św. Jakub jest patronem dekarzy. Nazywany jest „FILAREM KOŚCIOŁA”.

W IKONOGRAFII św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz z księgą. Czasami jako biskup rytu wschodniego. Jego atrybutami są także: halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna, zwój. Jego święto przypada 6 maja.

10. Św. JUDA TADEUSZ

Św. JUDA TADEUSZ Apostoł (I .w). – syn Kleofasa (o drugim imieniu Alfeusza) i Marii. Juda był bratem Jakuba Młodszego, krewnym Pana Jezusa. Imię Juda należało w narodzie żydowskim do starych i bardzo szanowanych i oznaczało po hebrajsku „godny czci”. Nie wiadomo, dlaczego Ewangeliści nadali Judzie wywodzący się z języka armejskiego przydomek „Tadeusz”, co oznacza „odważny”. Wśród Dwunastu figuruje on dwukrotnie jako Tadeusz (Mt 10, 3 i Mk 3, 18), raz jako Juda, syn Jakuba (Łk 6, 16), raz jako Juda, brat Jakuba (Dz 1, 13) i raz jako Juda, ale nie Iskariota (J 14, 22). Piszą o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu Ostatniej Wieczerzy (14,22), św. Mateusz (10,3) i św. Marek (3,18). Raz tylko w ewangelii Janowej w rozmowie prowadzonej podczas Ostatniej Wieczerzy zabiera głos pytając wówczas Jezusa: „Panie, co się stało, ze nam się masz objawić, a nie światu”. Jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Styl i język, w jakim został napisany, wskazują, że jego autor musiał być człowiekiem światłym i wykształconym. Po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w Palestynie, w Syrii, w Mezopotamii i Egipcie, być może również w Armenii. Poniósł śmierć męczeńską razem ze św. Szymonem. Został zabity za pomocą włóczni lub pałki w Libanie lub Persji.. Na pamiątkę śmierci przedstawiany jest w ikonografii z włócznia lub pałką, a na jego szacie umieszczany jest wizerunek głowy Jezusa. Jego ciało znajduje się w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Patron diecezji siedleckiej, Magdeburga. Jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. W wielu kościołach polskich św. Tadeusz cieszy się dużym kultem, ale przebija w tym Polaków czeska Praga, gdzie Swaty Tadeaszek jest szturmowany przez wierzących i niewierzących, którzy zasypują go prośbami o pomoc spisywanymi na kartkach i wkładanymi w każdą szparę drzew w pobliżu kapliczki z Jego figurą.

W IKONOGRAFII św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czarnym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, łaska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity, topór. Święto Tadeusza przypada w dniu 28 października.

Przeczytaj także: 

ŚW. JUDA TADEUSZ, apostoł – mój patron

Juda Tadeusz i Szymon Gorliwy

11. Św. SZYMON

Św. SZYMON Apostoł (I .w). Ewangelie wymieniają go w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Imię Szymon (Symeon oznacza po hebr. „Bóg wysłuchał”) należało ówczesnych czasach do często spotykanych. O Szymonie ewangeliści wspominają tylko trzy razy. Św. Mateusz i Św. Marek nazywają go Kananejczykiem. Św. Łukasz mówi o nim Szymon Gorliwy (Zelota) (Mk 3,18)z żarliwością bowiem zachowywał Prawo Mojżeszowe. Z tego powodu niektórzy uważają, że zanim został uczniem Pana Jezusa, był wcześniej faryzeuszem, podobnie jak Św. Paweł przed nawróceniem. Jednakże według Anny Świderkówny i wielu innych biblistów przydomek Gorliwy podkreśla po prostu jego wielką gorliwość i zapał w służbie Panu, a nie byłego zelotę. Szymon zawsze wymieniany jest razem z apostołami Judą Tadeuszem i Jakubem Młodszym, z tego powodu też niektórzy sadzą, że obaj apostołowie byli braćmi Szymona. Tradycja chrześcijańska potwierdza te domysły. Podaje też, że po śmierci apostołów Jakuba Starszego i Młodszego Apostoł Szymon zasiadł na stolicy jerozolimskiej. Według późnych źródeł pracował na terenie dzisiejszej Brytanii(?) oraz w Babilonii i Persji. Zginął męczeńską śmiercią razem ze św. Judą Apostołem w Jerozolimie lub Persji. Obecnie relikwie Św. Szymona razem z relikwiami Św. Judy Tadeusza znajdują się w Rzymie w bazylice Św. Piotra w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Patron diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy spawaczy, murarzy, pracowników leśnych i drwali a także beznadziejnych przypadków. Swaty Tadeaszek jest bardzo popularny w czeskiej Pradze.

W IKONOGRAFII św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę.  Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia. Święto przypada 28 października.

12. JUDASZ ISKARIOTA

JUDASZ ISKARIOTA – były Apostoł. Historia męki i śmierci Pańskiej zawiera w sobie wiele wątków, z których jeden stanowi postać „czarnej owcy” wśród apostołów, Judasza Is(z)karioty. Judasz pojawia się we wszystkich Ewangeliach (Mk 3,19; Mt 10,4; Łk 6,16; J 13,2)  i w Dziejach Apostolskich (Dz. Ap 1,18), alejest szczególnie nielubiany przez czwartego ewangelistę. W ewangelii św. Jana przestawiany jest jako diabeł wśród apostołów, natomiast u ewangelisty Mateusza jest on uosobieniem chciwości i rządzy bogactwa.  Z Nowego Testamentu dowiadujemy się, że Judasz Iskariot popełnił samobójstwo. Jednakże dokładna lektura tekstu biblijnego oraz badania egzegetyczne dowiodły, że obraz Judasza nie jest tak jednoznaczny, jakby to się na pierwszy rzut oka wydawało. Imię Judasza, dosyć powszechne w ówczesnej Palestynie, występuje w tradycji chrześcijańskiej zazwyczaj z przydomkiem „Iskariota”, ewentualnie „Iszkariota”. Na temat etymologii tego słowa istnieje kilka teorii. Jedna z nich mówi, że Iskariot znaczy tyle co „Isz-Karioth“, a więc Judasz z Kariothu, miasta położonego na południu Palestyny. Jeśli teza ta jest prawdziwa, to oznaczałoby to, że Judasz był jedynym apostołem wśród dwunastu, który nie pochodził z Galilei. Od samego początku byłby on zatem „outsiderem“, kimś, któremu musielibyśmy przypisać ogromną determinację, czy wręcz idealizm, bowiem nie każdy (dziś oraz w ówczesnej Palestynie) porzucał swoje rodzinne strony, by w oddalonej o wiele kilometrów okolicy podążać za kaznodzieją o imieniu Jezus. Według badaczy biblijnych wędrownych proroków było wówczas wielu. Jeśli więc Judasz opuścił swoje rodzinne strony, to co nim kierowało? Religijna fascynacja, chęć doświadczenia niezwykłej przygody? Niektórzy badacze są zdania, że Judasz kierował się politycznymi przesłankami. Judasz mógł widzieć w Jezusie politycznego przywódcę, który uwolniłby Izrael z niewoli Imperium Rzymskiego. Założenie to potwierdzałoby inne, etymologiczne wyjaśnienie jego „nazwiska“: Judasz mógł być członkiem żydowskiej sekty sikkarian o silnych ambicjach politycznych. Zdrada Judasza mogła więc być motywowana politycznie: rozczarowany „niemesjańskim“ przesłaniem Jezusa Judasz wydaje Nazareńczyka Najwyższej Radzie Kapłanów. Judasz czując ogromne wyrzuty sumienia sam odebrał sobie życie przez powieszenie. W sposób wymowny przedstawia tę scenę „Pasja” Mela Gibsona. O samobójstwie Judasza mówi Ewangelia Mateusza oraz Dzieje Apostolskie.

12a. Św. MACIEJ

Św. MACIEJ Apostoł (+ ok. 50). Był jednym z 72 uczniów Jezusa. Wybrany przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz. 1,15-26). Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według tradycji Maciej Apostoł głosił Ewangelię w Judei, Etiopii, Kolchidzie. Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej podaje, ze w Jerozolimie poniósł męczeńską śmierć przez ukamienowanie, natomiast Klemens Aleksandryjski odnotowuje, że zmarł śmiercią naturalną. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m. in. budowniczych, kowali, cukierników i rzeźników. Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę.

W IKONOGRAFII przedstawiany jest św. Maciej w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu. Jego atrybuty: halabarda, księga, krzyż; kamienie, miecz, topór, włócznia – którymi miął być dobity. Jego święto przypada 14 maja.

Dwunastu apostołów.doc

Co się stało z Apostołami i gdzie dzisiaj znajdują się Ich relikwie.

APC - 2014.04.04 22.04 - 001.3d

 

http://pl.gloria.tv/?media=436399

4124156827

OSTATNIA WIECZERZA  – kopia ikony wykonana jest całkowicie ręcznie na styl bizantyjski z elementami popękania.

Posted in Religia | 4 Comments »

Poświąteczne rozmyślania. „Dostali Państwo z pewnością, jak co roku, mnóstwo sms-owych życzeń?”

Posted by tadeo w dniu 28 Grudzień 2011

Dostali Państwo z pewnością, jak co roku, mnóstwo sms-owych życzeń? Ja też. Niektóre jeszcze przychodzą. Większość nie nadaje się nawet do cytowania – są tak infantylne i bezmyślne. Czyż nie tak?

Reszta też nie jest dużo lepsza – bo są to życzenia dosłownie przekopiowane z internetowej „biblioteki”. Czyż nie tak? Głupsze są tylko te z zajączkiem na Wielkanoc!

Mieli Państwo zapewne ( jak co roku…) małe kłopoty z wysyłaniem własnych życzeń?Ale nie żeby tam techniczne, tylko merytoryczne. Co napisać? Czy nie być zbyt dosłownym aby nikogo nie urazić, nie narzucać się może zbytnim „przywiązaniem” do religii? No i wreszcie komu wysłać? Wszystkim? Czy tym których lubimy i cenimy? A może tylko tym, co do których mamy pewność że chcą i potrafią przeżyć naprawdę duchowo Ten Czas? Ale takie zamykanie się tylko na swoich – jest przecież niechrześcijańskie…

Samemu mając dość tych rutynowych/rytualnych życzeń w rodzaju: dużo zdrowia i pomyślności ( jak by to były czyjeś imieniny?) ze świątecznego letargu obudziła mnie pewna audycja radiowa a dokładnie mail od słuchaczki wysłany do radia a informujący o tym że owa Pani postanowiła zaeksperymentować z inną w tym roku wigilią – była to wieczerza typu skandynawskiego ! Był surowy śledź i grzane wino! I wszystkim się spodobało. Za rok warto spróbować po tajsku, dorzucił prezenter… A mnie włosy stanęły dęba a potem zrobiło się głupio że kilka dni wcześniej delektując się tradycją i świątecznymi zwyczajami, sam narzekałem na pachnącego mułem karpia, do którego od lat nieco sam się zmuszam… ale raz w roku jem!

Ale zaraz potem przyszło otrzeźwienie.

– Co się takiego z  nami stało że to czego nie udało się zniszczyć podczas 50 lat PRLu, z taką łatwością odebrali nam specjaliści od PR-u, marketingu czy  innego tam tego i owego? Dlaczego tak bez refleksji oddalamy się od własnych korzeni? Dlaczego za mało w nas Ducha? Dlaczego przestaliśmy być sami dla siebie atrakcyjni?

Te rozważania przerwała usłyszana ( także w radiu) przepiękna pastorałka śpiewana przez Ewę Bem na zakończenie słynnego „Misia”. Pamiętają państwo co mówi wówczas jeden z uczestników tego „ogniska”? Jeśli nie to przypomnę ( z pamięci)  – „Tradycja to nasza historia której nie da się zmienić. To mowa naszych ojców. Zwyczaje. A to co powstaje wokół od nowa, to tylko nasza codzienność, która nas otacza”.

Więc na Nowy Rok każdemu życzę także auto otrzeźwienia.!

Portret: Krzysztof Ziemiec

Krzysztof Ziemiec

Urodzony w 1967 roku. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Obecnie prezenter „Wiadomości”  i autor programu „Niepokonani” w TVP1.

http://wpolityce.pl./artykuly/20522-poswiateczne-rozmyslania-dostali-panstwo-z-pewnoscia-jak-co-roku-mnostwo-sms-owych-zyczen

Posted in Porady różne, Religia | Leave a Comment »

Rafał Ziemkiewicz o świętach

Posted by tadeo w dniu 26 Grudzień 2011

Rafał Ziemkiewicz o świętach - niezalezna.pl(foto. GP)

W najnowszym subotniku Ziemkiewicza na rp.pl felietonista pisze o narodzeniu Chrystusa, chrześcijaństwie i najnowszym filmie Joanny Lichockiej pt.” Przebudzenie”, wyprodukowanym przez „Gazetę Polską”.

Boże Narodzenie to święto wiochy, oszołomstwa i obciachu. W ogóle, całe chrześcijaństwo ma taki właśnie sens – zaczyna swój felieton Ziemkiewicz.
Dalej czytamy:

Kamieniem węgielnym stał się ten właśnie kamień, którym budowniczowie wzgardzili i który odrzucili. Pan świata urodził się na zadupiu ówczesnej cywilizacji, w pogranicznym kraiku, a i tu nie w stolicy prowincji, tylko na wsi, w jakimś zapyziałym chlewie, w rodzinie słabo wykształconej i utrzymującej się z pracy fizycznej. Anioł poinformował o tych narodzinach tylko jakichś pastuchów, nie racząc się w ogóle pofatygować do środowisk opiniotwórczych. A i potem, kiedy Jezus dorósł i zaczął działalność publiczną, do samego końca nie było przy nim ani jednego intelektualisty, liczącego się działacza czy lidera biznesu, tylko zbieranina rybaków, celników i podobnej gołoty, nawet jakaś prostytutka.

Taki jest duch świętującego dziś chrześcijaństwa: ostatni będą pierwszymi. Można to różnie przekładać na pojęcia współczesne. Można na przykład tak: drugi obieg będzie pierwszym. A potem, z czasem (jak stało się niegdyś z kontestatorami „salonu warszawskiego”) w ogóle jedynym.

Tak, to oczywiście aluzja do filmu „Przebudzenie”, który podarowała nam pod choinkę Joanna Lichocka, i do wczorajszego artykułu Łukasza Warzechy. Nie będę dziś się wdawał ani w recenzję, ani w polemikę. Film jest zapisem zjawiska, którego tzw. elity nie zamierzają widzieć, a jeśli przyjmują coś do wiadomości, to tylko swój komentarz o nim. Zjawiska nie z tylko dziedziny polityki, z której je − co oczywiście stanowi podejście uprawnione − rozliczał Łukasz. Przede wszystkim, jest to zapis pewnego ludzkiego odruchu. Odruchu sprzeciwu wobec, jak to przy święcie ująć najdelikatniej, łajdactwa.

Przy betlejemskim żłóbku pewne sprawy powinny być proste. Żyjemy w kraju, w którym uczciwe reguły sporu, debaty publicznej i polityki, zostały złamane i są łamane coraz bardziej. W kraju do głębi niesprawiedliwym, rządzonym przez cwaniaków z wyrosłej na PRL nomenklatury. Rządzący szabrują tu dobra, które powinny być wspólną własnością i wspólnym pożytkiem wszystkich, a że granice rabunku zostały już osiągnięte, wysługują się za materialne korzyści obcym potęgom, wyprzedając dobrobyt przyszłych pokoleń. Społeczeństwo, zdemoralizowane i zagonione za zaspokojeniem najprostszych potrzeb, utrzymywane jest w bierności przekupstwem (nie wiedząc, że za pozory dobrobytu przyjdzie kiedyś zapłacić z lichwiarskim procentem) i kłamstwem. Media, zwłaszcza te najbardziej masowe, zmieniły się w jeden wielki seans nienawiści i pogardy pod adresem opozycji, w nieustające szczucie, judzenie, szydzenie i straszenie, które dzień po dniu łamać ma odruchy uczciwości i pogrążać rządzonych w apatycznym przekonaniu, że trzeba się pogodzić z podłą, głupią, nieudolną oraz złodziejską władzą, bo może być tylko jeszcze gorzej. Masa tzw. autorytetów kolaboruje w tym dziele, kłoni się przed rządzącym Towarzyszem Szmaciakiem „cnotę i mądrość jemu przypisując”, i jest za to wynagradzana.

W takim to pejzażu niektórzy chcą się czuć „wolnymi Polakami”, i potrafią się nimi czuć. Można ich postępowanie recenzować, oceniać jego skuteczność, ale nie można zapominać o pewnych prawdach podstawowych. Że żyjemy w morzu kłamstw, nawarstwionych jedno na drugim. Od założycielskich narracji o cwaniaczku i przekręconym agencie, z którego zrobiono wielkiego bohatera, o ludziach, którzy głęboko polskim patriotyzmem gardzili, a chcieli raczej nawracać reżim na założycielską ortodoksję, niż go obalać, z których zrobiono wzorce patriotyzmu − przez kłamstwa o udanej transformacji, w której jeśli sobie kto nie poradził, to tylko z własnej winy, aż po kłamstwo o cywilizacyjnym i historycznym sukcesie i „zielonej wyspie”; no i te najbardziej bolesne, kłamstwa o Tragedii Smoleńskiej, o „debeściakach”, pijanych generale i prezydencie naciskających na pilotów, i o fachowych, bezstronnych komisjach, które wszystko już wyjaśniły w duchu „konwencji chicagowskiej”.

A jak się żyje w morzu kłamstwa, to pewne rzeczy powinny być oczywiste. Choćby takie, że kłamstwem należy się brzydzić i nigdy się na nie, nawet milcząco, nie godzić. To kwestia nie tylko zasad, ale i smaku.

W takiej krainie, na zadupiu świata, pod rządami kolaboranta Heroda, pazernych arcykapłanów i sprzedajnych intelektualistów zwanych faryzeuszami zachciało się przyjść na świat Dziecinie. Nie wiem, dlaczego akurat w takim miejscu. Ale cieszmy się z tego wszyscy.

Rafał Ziemkiewicz rp.pl

Posted in Polityka i aktualności, Religia | Leave a Comment »